دست عربستان بیش از گذشته برای کشورهای منطقه رو شده است