تلاش دلال ها برای بازگشت سرمربی متخصص سقوط به تهران