- تلاش برای همکاری مشترک با خودروسازان آلمانی و آمریکایی