نشست هم اندیشی توسعه گردشگری و حفظ و احیای میراث فرهنگی گلستان برگزار خواهد شد