عبادت علي قبل از آفرينش آدم در عرش اعلي/صداي كوبيدن در بهشت چیست؟