جشنواره های ورزشی باعث نشاط اجتماعی در سطح جامعه می شود