دستگاهی کوچک با کاربرد خانگی برای تشخیص سرطان سینه