اعتکاف خلوتی مقطعی است برای ارتباط با خدا نه رهبانیت و انزوا/عرفان سیر الی الله و بندگی خدا و محبت داش