بغدادی از ناحیه ستون فقرات دچار جراحت شدید شده است