بزرگترین مانوراطفای حریق کشور در لرستان برگزار می شود