۳۵ سال انتظار، هدیه روز پدر شهید جاویدالاثر چیریانی