هفت نوع مواد غذايي اگر دوبار گرم شود سرطان‌زا مي شود