آمریکا بدنبال کاستن از نگرانی اعراب درباره توافق با ایران است