كسی كه مي خواهد زندگي و مرگي چون زندگي و مرگ پیامبر(ص) داشته باشد/جواز عبور از آتش دوزخ چیست؟