کارشناسان نماز در ایام اعتکاف به سراسر کشور اعزام می شوند