انریکه: بدیهی است که ترجیح می دهم رئال مادرید امتیاز از دست دهد