ارائه خدمات بهداشتی رایگان در مناطق محروم شهرستان ریگان