هاشمی: حوزه بهداشت و درمان کشور در سه دهه اخیر مظلوم بوده است