تبدیل شهرک صنعتی آشتیان به شهرک سلامت افتخار استان مرکزی است