رقابت تنگاتنگ احزاب محافظه کار و کارگر در انتخابات انگلیس