حکایت درس « الفبای» معلم در دنیای تاریک این چهار نفر