تسهیلات خرید کتاب‌های خارجی برای اهل قلم در نظر گرفته شود