اردوغان، پیروزی البشیر در انتخابات ریاست جمهوری ...