انسان بعد از اعتکاف می تواند در میان اهل غفلت زندگی کند و غافل نشود