اعراب عامل به تاخیر افتادن منطقه عاری از تسلیحات هسته ای هستند