عدم تغذیه با شیر مادر احتمال کم خونی را تا 30 درصد افزایش می‌دهد