سالانه 500 هزار مسکن در بافت هاي فرسوده ساخته مي شود