نياز دو ميليارد دلاري نپال براي بازسازي خسارات زلزله