ارتقای سرانه ورزشی در منطقه 8 با احداث خانه ورزش باستانی