تصویر مهدی رحمتی در آغوش برانکو/حسرت سید از روزی که حرف پروفسور را گوش نداد