احتمال ابلاغ پیوست فرهنگی تلفن همراه ظرف دو ماه آینده