برقرسانی با انرژی خورشیدی به 14 روستاي خراسان جنوبي