بازرسی‌های شدید، کارخانه‌های سانتریفیوژهای ایران را هم شامل می‌شود