آکوئیلانی فیورنتینا را به مقصد آمریکا ترک خواهد کرد ؟