محور حرکت برای حل مشکلات اقتصادی رشد تولید ملی است