لغو برنامه های فرهنگی و سیاسی به روند عادی در دانشگاه پیام نور تبدیل شده است