اسلام بدون ولایت امام علی کامل نیست/ برطرف شدن مشکلات جامعه در گرو پیروی از دستورات ائمه است