گزارش اتفاقات هفته بیست و هشتم و تغییرات جدول/ جام یک تیم پرید!