ستاره‌هایی که ممکن است داربی را از دست بدهند/ در انتظار غایبان بزرگ