صحبت کردن از اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین زود است