بروز عارضه‌های گوارشی و مفصلی ناشی از داروهای ضد سل است