علی دایی نخستین سفیر بین المللی احیای دریاچه ارومیه شد