«هفت گام حضور» دانشجویان برای زیارت دوباره بیت الله الحرام