طبق برنامه پنجم ۶۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب و کارها ظرفیت اینترنت پهن باند را خواهند داشت