در عرصه ICT نیاز داریم که همپا، همسو و متوازن عمل کنیم