معدوم سازی 300 کیلوگرم فرآورده خام دامی در تاکستان