نیاز مبرم صدها هزار زلزله زده نپالی به کمک های غذایی و سرپناه