آمریکا راز بزرگترین چاه نفت جهان در یمن را پنهان کرده است