داروهای فشار خون با اختلال کارکرد قلب در ارتباط هستند