مسابقات بین‌المللی قرآن از ابزارهای تحقق منویات قرآنی مقام معظم رهبری است